Re: Next ONAP F2F in Antwerp - 26th & 27th of September

Srini
 

Both are of great topics. And there is lot of interest in industry on both of them.

 

In Akraino, there is a pre-proposal on run time security of containers.  Please see the attachments.

 

Thanks

Srini

 

 

From: onap-seccom@... [mailto:onap-seccom@...] On Behalf Of Amy Zwarico
Sent: Friday, July 26, 2019 8:26 AM
To: pawel.pawlak3@...; onap-seccom@...
Subject: Re: [Onap-seccom] Next ONAP F2F in Antwerp - 26th & 27th of September

 

Two possible topics:

·       Container Security for ONAP

·       Kubernetes Security for ONAP

 

From: onap-seccom@... [mailto:onap-seccom@...] On Behalf Of Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org
Sent: Friday, July 26, 2019 9:19 AM
To: onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: [Onap-seccom] Next ONAP F2F in Antwerp - 26th & 27th of September

 

Hello,

Please think about security related topics that we could propose for the next ONAP F2F.

I would like to have a short brainstorming session on Tuesday on that…

Best regards  

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TPP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

Join onap-seccom@lists.onap.org to automatically receive all group messages.