Re: time shift and SECCOM meetings

Krzysztof Opasiak
 

For me both 1 PM and 2 PM UTC are fine. Just forgot today that we
changed the timezones...

On 29.10.2019 15:44, Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org wrote:
Hello,

As our weekly call are bound to UTC, and there was clock change in
Europe, please let me know if we should delay our meetings by 1 hour – I
guess it mainly concerns US colleagues but not only.

Especially @Jonathan – please let us know if we should modify timing to
avoid conflict with your regular AAF meetings on Tuesdays.

Best regards

Paweł Pawlak

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie
jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę,
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al.
Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
3.937.072.437 złotych.

--
Krzysztof Opasiak
Samsung R&D Institute Poland
Samsung Electronics

Join onap-seccom@lists.onap.org to automatically receive all group messages.