Re: time shift and SECCOM meetings

Pierre Close
 

Hello,

Both options work for me too.

Best regards,
Pierre

-----Original Message-----
From: onap-seccom@... <onap-seccom@...> On Behalf Of Krzysztof Opasiak via Lists.Onap.Org
Sent: Tuesday, October 29, 2019 4:50 PM
To: pawel.pawlak3@...; onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: Re: [Onap-seccom] time shift and SECCOM meetings

For me both 1 PM and 2 PM UTC are fine. Just forgot today that we changed the timezones...

On 29.10.2019 15:44, Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org wrote:
Hello,

As our weekly call are bound to UTC, and there was clock change in
Europe, please let me know if we should delay our meetings by 1 hour –
I guess it mainly concerns US colleagues but not only.

Especially @Jonathan – please let us know if we should modify timing
to avoid conflict with your regular AAF meetings on Tuesdays.

Best regards

Paweł Pawlak

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations FT/TGI/OLN/TOP/OST

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli
nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez
pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej
usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al.
Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784,
NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym
wynoszącym
3.937.072.437 złotych.

--
Krzysztof Opasiak
Samsung R&D Institute Poland
Samsung Electronics

Join onap-seccom@lists.onap.org to automatically receive all group messages.