Re: time shift and SECCOM meetings


natacha.mach@...
 

Hello
Finally the meeting is at which UTC time tomorrow?
Regards
Natacha


________________________________________
De : onap-seccom@... [onap-seccom@...] de la part de Pierre Close [pierre.close@...]
Envoyé : mercredi 30 octobre 2019 09:42
À : onap-seccom@...
Objet : Re: [Onap-seccom] time shift and SECCOM meetings

Hello,

Both options work for me too.

Best regards,
Pierre

-----Original Message-----
From: onap-seccom@... <onap-seccom@...> On Behalf Of Krzysztof Opasiak via Lists.Onap.Org
Sent: Tuesday, October 29, 2019 4:50 PM
To: pawel.pawlak3@...; onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: Re: [Onap-seccom] time shift and SECCOM meetings

For me both 1 PM and 2 PM UTC are fine. Just forgot today that we changed the timezones...

On 29.10.2019 15:44, Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org wrote:
Hello,

As our weekly call are bound to UTC, and there was clock change in
Europe, please let me know if we should delay our meetings by 1 hour –
I guess it mainly concerns US colleagues but not only.

Especially @Jonathan – please let us know if we should modify timing
to avoid conflict with your regular AAF meetings on Tuesdays.

Best regards

Paweł Pawlak

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations FT/TGI/OLN/TOP/OST

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli
nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez
pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej
usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al.
Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784,
NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym
wynoszącym
3.937.072.437 złotych.

--
Krzysztof Opasiak
Samsung R&D Institute Poland
Samsung Electronics

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilegiees et ne doivent donc
pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message par erreur, veuillez le signaler
a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques etant susceptibles d'alteration,
Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie. Merci.

This message and its attachments may contain confidential or privileged information that may be protected by law;
they should not be distributed, used or copied without authorisation.
If you have received this email in error, please notify the sender and delete this message and its attachments.
As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified, changed or falsified.
Thank you.

Join onap-seccom@lists.onap.org to automatically receive all group messages.