Re: SECCOM vice chair re-elections


Harald Fuchs
 

Makes perfect sense  (moving to February).

 

From: onap-seccom@... <onap-seccom@...> On Behalf Of Pawel Pawlak via Lists.Onap.Org
Sent: 22 November, 2019 16:21
To: onap-seccom@...
Cc: onap-seccom@...
Subject: [Onap-seccom] SECCOM vice chair re-elections

 

Hello,

Please let us know if there are some other candidates for SECCOM vice-chair than Amy.

We would like to propose moving elections for both SECCOM subcommittee chair and vice chair to February time frame when normally elections for chair are scheduled, so we could have joint elections.

If someone is against this idea, please provide your feedback.

 

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

Join onap-seccom@lists.onap.org to automatically receive all group messages.