Topics

FW: [JIRA] (REQ-219) Java 11 and 13 migration from v8


Pawel Pawlak
 

I think this question from Vijay is relevant, do we have any specific recommendations for that?

Best regards

 

Paweł Pawlak

 

ONAP SECCOM Chair

Leader in IT & Network Convergent Operations
FT/TGI/OLN/TOP/OST

 

Orange Polska S.A.

Corporate Services Agency

Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa
tel. +48 22 699 52 17
fax +48 22 857 99 86
tel. mob. +48 501 501 030

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
__________________________________________________________________
Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

 

 

From: Vijay Venkatesh Kumar (Jira) [mailto:jira@...]
Sent: Wednesday, November 6, 2019 11:33 PM
To: Pawlak Paweł 3 - Korpo
Subject: [JIRA] (REQ-219) Java 11 and 13 migration from v8

 

Vijay Venkatesh Kumar commented on EpicREQ-219

 

Re: Java 11 and 13 migration from v8

Pawel Pawlak -   Is there a recommendation from SECCOM on Java 11 base image to be used?

Add Comment

Add Comment